Tiskové prohlášení ke stavbě lávky přes Bečvu – cyklostezka

30 Kvě

stav k 30.5.2021

Jako provozovatel vodního zdroje studna č. 5 prameniště Zašová se důrazně ohrazuji proti šířeným „informacím“, kdy já jako osoba jsem měl zavinit, že do dnešního dne není realizovaná stavba nového přemostění přes řeku Bečvu v rámci stavby cyklostezky.

Při výstavbě základů lávky přes řeku Bečvu bylo dne 21.4.2020 při kontrole ochranného pásma vodního zdroje studna č. 5 zjištěno vypouštění zakalených vod ze stavební jámy do ochranného pásma vodního zdroje. Tato činnost je ze zákona zakázaná. Následně bylo zjištěno, že nebylo vyřízeno povolení k čerpání podzemních vod. Za tuto činnost bylo se zhotovitelem zahájeno správní řízení a udělena sankce.

Technický dozor investora (placen obcí Střítež nad Bečvou) dne 30.4. 2020 zakazuje čerpání vody z výkopu pro založení lávky, čímž ve skutečnosti zastavuje stavbu.

Po této mimořádné události byly provozovatelem, tedy mou osobou, podniknuty kroky k ověření kvality dodávané pitné vody občanům obce Střítež nad Bečvou. Bohužel ve vodním zdroji bylo ve vodě objeveno olovo, které se v tomto vodním zdroji za uplynulých 10-let provozu nevyskytovalo. Hodnota naštěstí nepřekročila hygienický limit, ale toto náhlé a ojedinělé zvýšení hodnoty zneklidnilo i pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Ve světle těchto událostí byl ustanoven tým odborníků z řad provozovatele a hydrogeologů, bylo využito zpracovaných odborných hydrogeologických a znaleckých posudků, výstupů z monitorovacích systémů Povodí Moravy a dalších údajů. Postup byl koordinován s orgány ochrany veřejného zdraví a oznamován vodoprávnímu úřadu a Povodí Moravy.

V rámci monitorovacích odběrů vod v okolí zdroje byl objeven výskyt olova, a to v obou stavebních jámách a to v hodnotě 4x překračující limit pro podzemní vody, které se využívají přednostně pro odběr na vodu pitnou.

V srpnu 2020 podala obec žádost o povolení k nakládání s vodami. V rozhodnutí ovšem chybí zákonná podmínka pro měření množství čerpané vody a taktéž opatření pro ochranu vydatnosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ST5 – prameniště Zašová.

Z těchto důvodů jsem se  proti rozhodnutí vydaném MěÚ Valašské Meziříčí odvolal a krajský úřad mému odvolání vyhověl a zavázal vodoprávní úřad, aby učinil vše pro ochranu vodního zdroje studna č. 5 prameniště Zašová, který je od stavby vzdálen cca 250 m. Ochranné pásmo zdroje je od stavby vzdáleno jen 5 metrů!!

Do dnešního dne nebyla obec schopna jako investor stavby a vlastník vodního zdroje jeho ochranu po dobu výstavby zajistit, a tudíž nebylo vydáno ani povolení k čerpání vod ve stavebních jámách. Tristní na celé situace je, že tato realizována stavba je podporována z dotačních prostředků určených pro zvýšení bezpečnosti osob.

Mojí prioritou je zajištění bezpečného provozu vodního zdroje, ze kterého je do obce Střítež nad Bečvou ročně dodáváno více než 20 000 m3 pitné vody ve vysoké kvalitě. Jako odborník a osoba s licencí na dodávku pitné vody je mou zákonnou povinností učinit všechny kroky k tomu, aby vodní zdroj pro 860 osob nebyl bezdůvodně ohrožen, když bych tímto mohl vystavit obyvatele ohrožení jejich zdraví.

Pro úplnost shrnuji, že vodní zdroj je v provozu mé firmy na základě povolení k provozu ze dne 6.1.2009 vydaným KÚ Zlínského kraje. Ochranná pásma vodního zdroje byla stanovena v roce 2009 a upravena v roce 2015.

Pro stavbu cyklostezky a mostu bylo 12.11.2018 vydáno stavební povolení. Povodí Moravy s.p. upozorňuje obec ve svém vyjádření ze dne 8.8. 2018 na nutnost zajistit povolení k nakládání s vodami pro čerpání vod při zakládání lávky.

Dne 27.12.2019 bylo předáno staveniště pro stavbu lávky přes Bečvu za účasti starosty obce Střítež nad Bečvou, technického dozoru stavby a zástupců zhotovitele fy. COBBLER s.r.o. a REPONT s.r.o.

Na kontrolním dnu dne 16.1.2020 prohlásil zhotovitel, že má všechny podklady nezbytné pro provedení díla.

Shora uvedené shrnutí faktů jsem považoval za nutné Vám sdělit, když všichni mají právo si udělat vlastní názor na základě validních a úplných informací.

Ing. Ladislav Trčka, provozovatel vodního zdroje ST5