Činnosti

Nabízím individuální přístup k zákazníkovi při řešení jeho potřeb a záměrů v oblasti technických zařízení budov.

Dle složitosti a náročnosti zakázky zpracovávám problematiku osobně s využitím 11 let zkušeností v projekční praxi nebo sestavuji tým odborníků, se kterými společně jednotlivé úkoly zpracovávám a prioritně tým řídím jako hlavní inženýr projektu.

Při zpracovávání zakázek se řídíme těmito pravidly:

 • naplnit přání a potřeby zákazníka
 • poskytovat kvalitní a komplexní službu
 • profesionální přístup
 • ochrana informací předaných zákazníkem
 • nestrannost a nezaujatost vůči třetím osobám
Konzultace, poradenství

V rámci konzultační činnosti a poradenství nabízíme individuální přístup ke klientovi a řešené problematice. Svou činností poskytujeme orientaci v širokém spektru výrobků a systémů pro technická zařízení budov, vodní stavby a technologická zařízení.

Poskytujeme erudované a praxí ověřené informace, které pomohou zodpovědět klientovy otázky, které pomohou určit směr pro naplnění jeho potřeb, a to zejména v těch oblastech:

 • energetické úspory v systémech TZB, jejich vyhledávání a návrh
 • optimální a správný návrh systému pro tvorbu mikroklimatu budov
 • možnosti získání dotací v rámci dotačních titulů
 • návrhy inženýrských sítí sídelních celků
 • návrh opatření k optimalizaci provozu systémů TZB a technologií staveb
 • vyvažování potrubních sítí a aplikace legislativních předpisů pro hospodaření s energiemi
Projekce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

V oboru Technická zařízení budov nabízíme zpracování projektů:

 • vytápění
 • vzduchotechniky
 • plynoinstalace
 • zdravotechniky (tzn. vnitřního vodovodu a kanalizace)
 • solárních systémů
 • systémy s tepelnými čerpadly

V oboru Technologická zařízení staveb nabízíme zpracování projektů:

 • kotelen všech kategorií a paliv
 • zdroje chladu pro klimatizaci či výrobní technologii
 • kompresorové stanice
 • zdroje čistých a vysoce čistých vod
 • rozvody technických plynů (kyslík, dusík, zemní plyn, atd.)
 • systémy s tepelnými čerpadly
 • předávací (výměníkové) stanice
 • rozvody páry a kondenzátu

V oboru Vodních staveb nabízíme zpracování projektů:

 • malé a střední čistírny odpadních vod (cca do 100 EO)
 • čerpací stanice podzemních vod
 • vystrojení vodárenských zařízení
 • vodovodní řady a kanalizační stoky splaškových a dešťových vod

V oboru Technické infrastruktury nabízíme zpracování projektů:

 • inženýrské sítě pro malé a středně velké lokality (vodovod, kanalizaci, plynovod)
 • přípojky k jednotlivým výše uvedeným sítím
Inženýrská činnost

V oblasti inženýrské činnosti nabízíme tyto činnosti:

 • zpracování studií a investičních záměrů v oborech TZB, VS a technologie staveb
 • zajištění stanovisek správců sítí a orgánu státní správy pro všechny stupně stavebního řízení
 • zpracování provozních řádů pro vytápěcí, vzduchotechnická a technologická zařízení
 • zpracování provozních řádů zdrojů chladu
 • zpracování místních provozních řádů kotelen, rozvodů plynů
 • zpracování provozních řádů vodních děl – ČOV, vodovody, kanalizace, čerpací stanice
 • zpracování terizních knih plynových spotřebičů a plynovodů
 • zpracování odborných posudků staveb
 • zpracování posudků pro dotační tituly z fondu životního prostředí
Technický dozor investora

Nabízíme možnost výkonu technického dozoru investora prioritně pro zařízení TZB, vodních staveb a technologických celků.

Dále nabízíme odbornou spolupráci při výběru zhotovitele stavby ve výše uvedených oborech včetně možné účasti ve výběrové komisi.

Hydraulické vyvažování soustav

Hydraulické vyvážení nabízíme prioritně zákazníkům jako doplňkovou službu k projekční činnosti v oboru technických zařízení budov. Poskytnutí služby je možné i samostatně, není vázáno na projektovou či jinou činnost.

Hydraulické vyvážení vodních soustav systému vytápění a chlazení, rozvodů cirkulace teplé vody jsme schopni realizovat pouze tam, kde jsou použity vyvažovací ventily fy. Tour Anderson.

Měření na jiných typech ventilů závisí na individuální dohodě – možnost připojení přístroje na ventily.

Provoz vodovodů a kanalizací

V rámci této činnosti je prováděn provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (až do 10 000 zásobených obyvatel). Činnost je prováděna formou odpovědného zástupce či provozovatele.
V rámci této činnosti je zajištěna administrativa dle požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích a vlastní provoz vodovodu.

V rámci těchto činností je možné pro objednatele zajistit odbornou pomoc a technologický dozor při provozování vodohospodářského majetku, která spočívá v těchto činnostech:

 • vedení technicko-provozní dokumentace související s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV (majetková a provozní evidence, provozní deník, hlášení nadřízeným orgánům, atd.)
 • sestavení cenové kalkulace vodného a stočného, a jejich vyúčtování
 • zpracování plánů kontroly jakosti pitných a odpadních vod a zajištění jejich odběrů a rozborů
 • zpracování plánu obnovy vodovodů a kanalizací
 • účast při kontrolách orgánů státní správy
 • další činnosti vyplývající z legislativních předpisů pro provoz vodovodů a kanalizací