O firmě

Historie

1998

Vznik projekční kanceláře Ing. Ladislava Trčky založením živnosti na projektovou činnost ve výstavbě. Od začátku působnosti se firma orientovala na komplexní projekční řešení v oblasti technických zařízení budov – vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, rozvody plynů a potrubních inženýrských sítí technické infrastruktury.

2000

Nabídka služeb byla rozšířena o inženýrskou činnost ve výstavbě spočívající v zajištění stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro jednotlivé fáze stavebního řízení. Dále začal být poskytován technický dozor investora a poradenská činnost v oblasti hydraulického vyvažování potrubních systémů metodou TA včetně samotného zaregulování.

2002

Rozšíření nabídky služeb v oblasti projektování o vodní stavby – vodovodní řady a kanalizační stoky, čerpací stanice podzemních vod, čistírny odpadních vod, atd.

2003

Autorizace pro obor vodohospodářských staveb, specializace stavby zdravotnětechnické a pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení.

2004

Autorizace pro obor technologická zařízení staveb.

současnost

Firma nadále poskytuje projekční a inženýrskou činnost v oblasti technických zařízení budov, technologických zařízeních staveb a trubní technické infrastruktury. Nabídku činností doplnila o provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Firma působí na celém území Česká republiky. Oprávnění pro činnost v zahraničí firma nevlastní.

Firma má sjednáno pojištění u několika pojišťoven na celkovou škodu způsobenou svou činností až do výše 1.000.000,- Kč.

Pro provádění výše uvedených činností má firma uděleno několik oprávnění. Profesní vědomosti jsou neustále prohlubovány dalším vzděláváním.

Pro zajištění nabízených služeb jsme kompletně technicky vybaveni – zpracovaní zakázek na PC s digitálním či tištěným výstupem, barevný tisk až do formátu A1+, skenování podkladů A4, digitální fotografie a filmový záznam, zařízení pro laserové měření vzdáleností, nivelační přístroj pro měření výšek, přístroj TA SCOPE pro hydraulické vyvažování potrubních sítí metodou TA Balance a TA Diagnostic. Pro provoz vodovodů a kanalizací má firma vytvořené zázemí v dílenských a skladovacích prostorách.

Profil

Studium

1988 – 1992

Střední průmyslová škola stavební Valašské Mezříčí, obor technická zařízení budov

1992 – 1997

Vysoké učení technické Brno, fakulta stavební
Obor pozemní stavby, specializace technická zařízení budov

Diplomová práce: Vzduchotechnika archívu

Ocenění: 1.místo v soutěži Studentské tvůrčí činnosti (STČ) školního kola VUT Brno v roce 1997 na téma „Mikroklima archívů a jeho tvorba vzduchotechnikou“.

Čestné uznání děkana fakulty stavební za vzorně vypracovanou diplomovou práci.

Praxe

1997 – 2006

Zaměstnán ve firmě BLOCK, a.s. Valašské Meziříčí jako samostatný projektant a vedoucí oddělení, následně jako hlavní inženýr projektu a samostatný technik divize tepelné techniky a klimatizace.

1998 – 2006

Souběžná podnikatelská činnost při zaměstnání.

2006 – současnost

Samostatná podnikatelská činnost ve stavebnictví.

Odbornost

Autorizační osvědčení

Autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby – stavby zdravotně-technické

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb – technická zařízení

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

Členství v profesních komorách

Vzdělávání

Absolvování cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT účastmi na odborných seminářích a přednáškách, pravidelné účasti na firemních dnech.
Odběr odborných profesních časopisů:

Odborná oprávnění

Certifikovaný partner fy. IMI International pro vyvažování

Oprávnění pro montáž stanovených měřidel na vodu

Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství

Osvědčení pro montáž armatur HAWLE