PF 2023

30 Pro

děkuji Vám za projevenou důvěru a podporu v uplynulém roce.

Do nového roku 2023 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těším na další spolupráci.

Projekční a inženýrská kancelář Ing. Ladislav Trčka

Nové firemní prostory

24 Lis

Moje firma dokončila výstavbu nových vlastních kancelářských prostor. Od 24.11.2022 užívám novou prostornou kancelář, kde je dostatek místa, pro vlastní práci, jednání se zákazníky a vlastní tiskové centrum.

Prostory vznikly jako přístavba ke stávajícímu objektu garáže a mají samostatný vchod.

Pro zákazníky je taktéž k dispozici nové hygienické zázemí.

Děkuji všem dodavatelům, kteří se podíleli na výstavbě těchto prostor za jejich rychlé a vstřícné jednání v této době. Poděkování je na místě i pro pracovníky státní správy, kteří řešili povolení a kolaudaci stavby.

Tiskové sdělení – Trestná činnost firmy se neprokázala

21 Srp

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi abych reagoval na události, které se v roce 2021 týkaly mé firmy a mé osoby. Tyto události byly a dosud jsou jednostranně prezentovány tak, aby na mne i na mou firmu vrhly negativní světlo, znevážily mne a vyvolaly vůči mně všeobecné opovržení.

Obec:

Zastupitelstvo schvaluje podání trestního oznámení na Ing. L. Trčku.

12. května 2021 došlo ke změně starosty obce. Ihned poté třináct z přítomných patnácti zastupitelů tajně odhlasovalo usnesení, že na mě obec podá trestní oznámení pro podvod, a pověřilo nového starostu, aby ho zpracoval. Nový pan starosta úkol splnil během pouhých dvou dnů, takže již 14. května na mě obec podala Policii ČR trestní oznámení pro podvod, které včetně příloh obsahuje 69 stran.

Policie:

Odkládá věc, neboť nejde o trestný čin.

Policie ČR prověřovala podané trestní oznámení do konce listopadu 2021, posoudila všechny důkazy, neshledala, že by jednání, které mi obec dávala za vinu, bylo trestným činem a věc proto odložila.

Obec však okamžitě prostřednictvím pana starosty podala k okresnímu státnímu zastupitelství stížnost proti policejnímu usnesení o odložení věci. Stížnost odůvodnila tvrzením, že se policie nedostatečně věnovala vyšetřování.

Státní zástupce:

Stížnost obce Střítež nad Bečvou se zamítá.

Státní zástupce v prosinci 2021 pečlivě přezkoumal spis, který čítá 316 listů. Přezkoumal také tvrzení obce a jejích svědků i listinné a zvukové důkazy, které jsem předložil. Po zhodnocení všech těchto podkladů státní zástupce dne 28. 12. 2021 zamítl stížnost obce Střítež nad Bečvou proti usnesení o odložení věci jako nedůvodnou.

V připojeném odůvodnění hodnotí státní zástupce pohnutky a činnost zúčastněných stran takto:

  • Policejní orgán věnoval vyšetřování patřičnou pozornost a jeho závěr je správný.
  • Skutečnost, že podezřelý chtěl dopisem doručeným tehdejšímu starostovi stornovat spornou zakázku na zpracování matematického modelu, svědčí o tom, že neměl v úmyslu nikoho podvést. Starosta však na výzvu ke stornování zakázky nereagoval a nezabývala se jí rada obce ani obecní zastupitelstvo.
  • Tvrzení obce, že firma podezřelého nemá zaúčtovánu spornou fakturu, bylo vyvráceno policejním orgánem i kontrolou finančního úřadu provedenou z podnětu obce.
  • Bývalý starosta dle vlastní výpovědi nepředpokládal, že data budou poskytnuta zdarma. Nebylo-li vypracování matematického modelu upraveno dodatkem ke smlouvě, mohl mít podezřelý dojem, že mu bude uhrazena částka, kterou vyfakturuje. Podezřelý fakturoval za léta 2009 až 2018 takovou částku, jaká mu byla od srpna 2018 proplácena na základě písemného dodatku ke smlouvě, tj. 0,1 Kč za datový bod.
  • Při uzavírání dodatků ke smlouvě mělo obecní zastupitelstvo povinnost zkoumat, jaké povinnosti plynou či neplynou z právních předpisů a jak budou vynakládány veřejné prostředky. Tuto skutečnost obec ve stížnosti záměrně zlehčuje pravděpodobně proto, že nakládání s finančními prostředky obce bylo poněkud volnější a nebylo třeba mít každý výdaj předem zasmluvněný.
  • Opakovaně podávaná trestní oznámení svědčí o tom, že se spor dostal do osobní roviny, přestože se jedná o typický soukromoprávní spor o uzavření či neuzavření ústní smlouvy.

Abych předešel spekulacím o zkreslování informací, přikládám k této zprávě anonymizovanou úplnou kopii usnesení státního zastupitelství ve sporné věci, kde státní zástupce v bodu 3 popisuje obvinění ze strany obce a v bodech 5 až 12 pak zdůvodňuje, proč ho zamítl.

Vážení obchodní partneři,

usnesení státního zastupitelství s konečnou platností potvrdilo,
že jsem se jako osoba, jako podnikatel, ani jako tehdejší zastupitel
nedopustil žádného trestného činu ani ve stadiu pokusu.

V současné době s právními zástupci analyzujeme informace a zvažujeme další právní kroky, zejména s ohledem na nemajetkovou újmu, která vznikla mé osobě a mé firmě podáním trestního oznámení a následným vyšetřováním.

Způsob, jakým obec řešila typický obchodní spor, odhaluje kulturu jednání současného vedení naší obce a obecního zastupitelstva, jehož volební období právě končí. Zároveň vyvolává otázku, zda obec dobře hospodaří a zda je spolehlivým obchodním partnerem, když zpochybňuje to, co slíbila ústně, i to co její zastupitelstvo odsouhlasilo na řádném jednání, a když používá veřejné prostředky k financování obchodního sporu, který se dostal do osobní roviny. Další otázkou je, proč obec útočí proti podnikateli, který v ní má sídlo, a část daní, které ze svého podnikání zaplatí, se na základě rozpočtového určení vrací do obecního rozpočtu.

Tvrzení představitelů obce o mé nedůvěryhodnosti před orgány činnými v trestním řízení i před spoluobčany, byla nyní přesvědčivě vyvrácena. Věřím, že tím skončí osobní útoky představitelů obce proti mé osobě i proti členům mé rodiny. Doufám, že se mezilidské vztahy v obci zlepší. Bylo by pro mne jednodušší ignorovat osobní útoky, nebo se odstěhovat někam jinam. Tím bych však popřel svá i Vaše základní práva a choval bych se jako zbabělec, kterým nejsem a nebudu. Záleží mi na mé rodné obci, na jejím směřování i na vztazích v ní. Proto věřím, že se mi podaří získat zpět dobré jméno i důvěru všech, kteří uvěřili pomluvám, nebo o mně pochybovali.

V úctě

Ing. Ladislav Trčka,

PF 2022

24 ProKlidné a pohodové prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a v neposlední řadě
zdraví, v novém nadcházejícím roce 2022
přeje projekční a inženýrská kancelář Ing. Ladislav Trčka

Tiskové prohlášení ke stavbě lávky přes Bečvu – cyklostezka

30 Kvě

stav k 30.5.2021

Jako provozovatel vodního zdroje studna č. 5 prameniště Zašová se důrazně ohrazuji proti šířeným „informacím“, kdy já jako osoba jsem měl zavinit, že do dnešního dne není realizovaná stavba nového přemostění přes řeku Bečvu v rámci stavby cyklostezky.

Při výstavbě základů lávky přes řeku Bečvu bylo dne 21.4.2020 při kontrole ochranného pásma vodního zdroje studna č. 5 zjištěno vypouštění zakalených vod ze stavební jámy do ochranného pásma vodního zdroje. Tato činnost je ze zákona zakázaná. Následně bylo zjištěno, že nebylo vyřízeno povolení k čerpání podzemních vod. Za tuto činnost bylo se zhotovitelem zahájeno správní řízení a udělena sankce.

Technický dozor investora (placen obcí Střítež nad Bečvou) dne 30.4. 2020 zakazuje čerpání vody z výkopu pro založení lávky, čímž ve skutečnosti zastavuje stavbu.

Po této mimořádné události byly provozovatelem, tedy mou osobou, podniknuty kroky k ověření kvality dodávané pitné vody občanům obce Střítež nad Bečvou. Bohužel ve vodním zdroji bylo ve vodě objeveno olovo, které se v tomto vodním zdroji za uplynulých 10-let provozu nevyskytovalo. Hodnota naštěstí nepřekročila hygienický limit, ale toto náhlé a ojedinělé zvýšení hodnoty zneklidnilo i pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Ve světle těchto událostí byl ustanoven tým odborníků z řad provozovatele a hydrogeologů, bylo využito zpracovaných odborných hydrogeologických a znaleckých posudků, výstupů z monitorovacích systémů Povodí Moravy a dalších údajů. Postup byl koordinován s orgány ochrany veřejného zdraví a oznamován vodoprávnímu úřadu a Povodí Moravy.

V rámci monitorovacích odběrů vod v okolí zdroje byl objeven výskyt olova, a to v obou stavebních jámách a to v hodnotě 4x překračující limit pro podzemní vody, které se využívají přednostně pro odběr na vodu pitnou.

V srpnu 2020 podala obec žádost o povolení k nakládání s vodami. V rozhodnutí ovšem chybí zákonná podmínka pro měření množství čerpané vody a taktéž opatření pro ochranu vydatnosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ST5 – prameniště Zašová.

Z těchto důvodů jsem se  proti rozhodnutí vydaném MěÚ Valašské Meziříčí odvolal a krajský úřad mému odvolání vyhověl a zavázal vodoprávní úřad, aby učinil vše pro ochranu vodního zdroje studna č. 5 prameniště Zašová, který je od stavby vzdálen cca 250 m. Ochranné pásmo zdroje je od stavby vzdáleno jen 5 metrů!!

Do dnešního dne nebyla obec schopna jako investor stavby a vlastník vodního zdroje jeho ochranu po dobu výstavby zajistit, a tudíž nebylo vydáno ani povolení k čerpání vod ve stavebních jámách. Tristní na celé situace je, že tato realizována stavba je podporována z dotačních prostředků určených pro zvýšení bezpečnosti osob.

Mojí prioritou je zajištění bezpečného provozu vodního zdroje, ze kterého je do obce Střítež nad Bečvou ročně dodáváno více než 20 000 m3 pitné vody ve vysoké kvalitě. Jako odborník a osoba s licencí na dodávku pitné vody je mou zákonnou povinností učinit všechny kroky k tomu, aby vodní zdroj pro 860 osob nebyl bezdůvodně ohrožen, když bych tímto mohl vystavit obyvatele ohrožení jejich zdraví.

Pro úplnost shrnuji, že vodní zdroj je v provozu mé firmy na základě povolení k provozu ze dne 6.1.2009 vydaným KÚ Zlínského kraje. Ochranná pásma vodního zdroje byla stanovena v roce 2009 a upravena v roce 2015.

Pro stavbu cyklostezky a mostu bylo 12.11.2018 vydáno stavební povolení. Povodí Moravy s.p. upozorňuje obec ve svém vyjádření ze dne 8.8. 2018 na nutnost zajistit povolení k nakládání s vodami pro čerpání vod při zakládání lávky.

Dne 27.12.2019 bylo předáno staveniště pro stavbu lávky přes Bečvu za účasti starosty obce Střítež nad Bečvou, technického dozoru stavby a zástupců zhotovitele fy. COBBLER s.r.o. a REPONT s.r.o.

Na kontrolním dnu dne 16.1.2020 prohlásil zhotovitel, že má všechny podklady nezbytné pro provedení díla.

Shora uvedené shrnutí faktů jsem považoval za nutné Vám sdělit, když všichni mají právo si udělat vlastní názor na základě validních a úplných informací.

Ing. Ladislav Trčka, provozovatel vodního zdroje ST5

Nový WEB

10 Led

Připravili jsem pro Vás novou verzi internetových stránek s optimalizací pro SMART zařízení v designu TL projekt 2020.