Tiskové sdělení – Trestná činnost firmy se neprokázala

21 Srp

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi abych reagoval na události, které se v roce 2021 týkaly mé firmy a mé osoby. Tyto události byly a dosud jsou jednostranně prezentovány tak, aby na mne i na mou firmu vrhly negativní světlo, znevážily mne a vyvolaly vůči mně všeobecné opovržení.

Obec:

Zastupitelstvo schvaluje podání trestního oznámení na Ing. L. Trčku.

12. května 2021 došlo ke změně starosty obce. Ihned poté třináct z přítomných patnácti zastupitelů tajně odhlasovalo usnesení, že na mě obec podá trestní oznámení pro podvod, a pověřilo nového starostu, aby ho zpracoval. Nový pan starosta úkol splnil během pouhých dvou dnů, takže již 14. května na mě obec podala Policii ČR trestní oznámení pro podvod, které včetně příloh obsahuje 69 stran.

Policie:

Odkládá věc, neboť nejde o trestný čin.

Policie ČR prověřovala podané trestní oznámení do konce listopadu 2021, posoudila všechny důkazy, neshledala, že by jednání, které mi obec dávala za vinu, bylo trestným činem a věc proto odložila.

Obec však okamžitě prostřednictvím pana starosty podala k okresnímu státnímu zastupitelství stížnost proti policejnímu usnesení o odložení věci. Stížnost odůvodnila tvrzením, že se policie nedostatečně věnovala vyšetřování.

Státní zástupce:

Stížnost obce Střítež nad Bečvou se zamítá.

Státní zástupce v prosinci 2021 pečlivě přezkoumal spis, který čítá 316 listů. Přezkoumal také tvrzení obce a jejích svědků i listinné a zvukové důkazy, které jsem předložil. Po zhodnocení všech těchto podkladů státní zástupce dne 28. 12. 2021 zamítl stížnost obce Střítež nad Bečvou proti usnesení o odložení věci jako nedůvodnou.

V připojeném odůvodnění hodnotí státní zástupce pohnutky a činnost zúčastněných stran takto:

  • Policejní orgán věnoval vyšetřování patřičnou pozornost a jeho závěr je správný.
  • Skutečnost, že podezřelý chtěl dopisem doručeným tehdejšímu starostovi stornovat spornou zakázku na zpracování matematického modelu, svědčí o tom, že neměl v úmyslu nikoho podvést. Starosta však na výzvu ke stornování zakázky nereagoval a nezabývala se jí rada obce ani obecní zastupitelstvo.
  • Tvrzení obce, že firma podezřelého nemá zaúčtovánu spornou fakturu, bylo vyvráceno policejním orgánem i kontrolou finančního úřadu provedenou z podnětu obce.
  • Bývalý starosta dle vlastní výpovědi nepředpokládal, že data budou poskytnuta zdarma. Nebylo-li vypracování matematického modelu upraveno dodatkem ke smlouvě, mohl mít podezřelý dojem, že mu bude uhrazena částka, kterou vyfakturuje. Podezřelý fakturoval za léta 2009 až 2018 takovou částku, jaká mu byla od srpna 2018 proplácena na základě písemného dodatku ke smlouvě, tj. 0,1 Kč za datový bod.
  • Při uzavírání dodatků ke smlouvě mělo obecní zastupitelstvo povinnost zkoumat, jaké povinnosti plynou či neplynou z právních předpisů a jak budou vynakládány veřejné prostředky. Tuto skutečnost obec ve stížnosti záměrně zlehčuje pravděpodobně proto, že nakládání s finančními prostředky obce bylo poněkud volnější a nebylo třeba mít každý výdaj předem zasmluvněný.
  • Opakovaně podávaná trestní oznámení svědčí o tom, že se spor dostal do osobní roviny, přestože se jedná o typický soukromoprávní spor o uzavření či neuzavření ústní smlouvy.

Abych předešel spekulacím o zkreslování informací, přikládám k této zprávě anonymizovanou úplnou kopii usnesení státního zastupitelství ve sporné věci, kde státní zástupce v bodu 3 popisuje obvinění ze strany obce a v bodech 5 až 12 pak zdůvodňuje, proč ho zamítl.

Vážení obchodní partneři,

usnesení státního zastupitelství s konečnou platností potvrdilo,
že jsem se jako osoba, jako podnikatel, ani jako tehdejší zastupitel
nedopustil žádného trestného činu ani ve stadiu pokusu.

V současné době s právními zástupci analyzujeme informace a zvažujeme další právní kroky, zejména s ohledem na nemajetkovou újmu, která vznikla mé osobě a mé firmě podáním trestního oznámení a následným vyšetřováním.

Způsob, jakým obec řešila typický obchodní spor, odhaluje kulturu jednání současného vedení naší obce a obecního zastupitelstva, jehož volební období právě končí. Zároveň vyvolává otázku, zda obec dobře hospodaří a zda je spolehlivým obchodním partnerem, když zpochybňuje to, co slíbila ústně, i to co její zastupitelstvo odsouhlasilo na řádném jednání, a když používá veřejné prostředky k financování obchodního sporu, který se dostal do osobní roviny. Další otázkou je, proč obec útočí proti podnikateli, který v ní má sídlo, a část daní, které ze svého podnikání zaplatí, se na základě rozpočtového určení vrací do obecního rozpočtu.

Tvrzení představitelů obce o mé nedůvěryhodnosti před orgány činnými v trestním řízení i před spoluobčany, byla nyní přesvědčivě vyvrácena. Věřím, že tím skončí osobní útoky představitelů obce proti mé osobě i proti členům mé rodiny. Doufám, že se mezilidské vztahy v obci zlepší. Bylo by pro mne jednodušší ignorovat osobní útoky, nebo se odstěhovat někam jinam. Tím bych však popřel svá i Vaše základní práva a choval bych se jako zbabělec, kterým nejsem a nebudu. Záleží mi na mé rodné obci, na jejím směřování i na vztazích v ní. Proto věřím, že se mi podaří získat zpět dobré jméno i důvěru všech, kteří uvěřili pomluvám, nebo o mně pochybovali.

V úctě

Ing. Ladislav Trčka,